Bericht over de voortgang van het werk

30 oktober 2018

Het gonst van activiteiten op de Wittenberg. We leveren aan kerk en wereld weer een nieuwe jaargang jongeren met de opleiding EJW. Ook de Jongerenwerkersopleiding is weer met een enthousiaste ploeg studenten aan de slag gegaan. Maar, de zorgen voor de continuïteit van ons mooie instituut zijn niet weg. Daarom heeft het bestuur - net voor de zomer - aan een stuurgroep de opdracht gegeven om een aantal scenario’s uit te werken die toekomstbestendig zijn.

We onderzoeken de volgende 4 scenario’s:
1. Een Jaar Wittenberg Nieuwe stijl & Leefgemeenschap (EJW 2.0)
2. Travel light | Uitzendkrachten
3. Monastieke gemeenschap/ Protestants klooster
4. Stoppen met De Wittenberg en de parels elders onderbrengen

Eind november 2018 willen we richting bestuur met onze voorstellen komen over hoe verder. Dit nieuwsbericht is bedoeld om u te informeren waar we nu staan in dit traject.

Waar zijn we mee aan het werk?

 1. We hebben begin september een marktonderzoek uitgezet voor EJW 2.0 en Travel light, met als centrale vraag de potentiele markt van christelijke Nederlandse jongeren tussen de 17-21 jaar te onderzoeken.  Na het onderzoek is er inzicht in:

  •  motieven van jongeren wel/niet te kiezen voor een tussenjaar
  •  motieven van jongeren wel/niet te kiezen voor een Bijbelschool
  •  wie of wat de doorslag zou zijn om de keuze voor de Wittenberg wel/niet te maken
  •  de ideale duur (3/6/12/18 mnd/anders) van een Bijbelschool
  •  behoefte binnen de Bijbelschool aan een aanbod dat zich richt op ‘in’ / ‘up’ / ‘out’
  •  wanneer een ‘Bijbelschooljaar’ in de ogen van de jongere is geslaagd.

We verwachten de resultaten hiervan begin november.

2. Een werkgroep rond de toekomst van de Jongerenwerkersopleiding (JWO) is aan de slag gegaan. Deze werkgroep onderzoekt enkele varianten:
   a. De JWO blijft op de Wittenberg, maar de opleiding gaat grondig op de schop.
   b. De JWO wordt elders ondergebracht.
   c. De opzet van de Jongerenwerkersopleiding blijft gelijk, maar er worden andere mogelijkheden voor financiering gezocht.

3. We schreven wat de kernmerken zijn van de christelijke jeugdcultuur en op welke elementen we in onze toekomstscenario’s daarbij aanhaken.

4.   We doen - onder ter zake doende deskundigen - onderzoek naar de vragen rond de doelgroep MBO’er
      a. Is er bij MBO’ers behoefte aan: Bijbelschoolonderwijs/ Een tussenjaar voor persoonlijke vorming?
      b. Is er bij kerken en christelijke organisaties behoefte aan getrainde vrijwilligers op het gebied van jeugdwerk die op MBO niveau kunnen functioneren? 
      c. Hoe zou een eventuele opleiding voor hen er uit moeten zien?

5.      We voeren verschillende gesprekken met personen en instellingen rond het scenario van een Protestants klooster. Hieronder valt o.a. een behoeftepeiling, in kerken en onder studenten en jonge hoger opgeleiden.

6.      We verkennen de opzet van het scenario Travel light met potentiele partnerorganisaties.

7.      We maakten een korte schets wat er in de afgelopen jaren niet goed ging. Immers uit het antwoord op de vraag: “Wat ging er mis?” moeten de elementen komen waardoor het straks wel goed zou kunnen gaan.

8.      We verkenden de formulering van een nieuw manifest voor EJW 2.0 en zijn bezig met de formulering van een soort levensregel voor een protestants klooster.   

9.      We verkennen wat stoppen met De Wittenberg en de parels elders onderbrengen voor kosten en opbrengsten zou kunnen betekenen (denk aan verkoop gebouw en terrein, kosten afvloeiing personeel/ begeleiding personeel naar nieuwe werkplekken etc.)

“Fijn”,  zult u denken,  “dat jullie hard bezig zijn aan jullie opdracht. Maar heb je al wat conclusies?” Eigenlijk niet. In elke variant zullen we ingrijpend moeten sleutelen aan de knoppen: kosten, deelnemersaantallen, omvang giften/bijdragen studenten en partnerorganisaties, marketing, communicatie en fondswerving, etc.  omdat het anders niet kostendekkend te krijgen is. Daarbij realiseren we ons dat het gebouw zowel kostenpost als inkomensbron is, die heden gebruikt wordt om tekorten in de exploitatie van de opleidingen te dekken. Elke variant heeft verder zo zijn eigen kritische succesfactoren en is op weer andere onderdelen kwetsbaar.

Maar dat had u zelf ook al kunnen bedenken, zonder al die activiteiten die hierboven genoemd staan uit te voeren. Dus het eerlijke antwoord is: nee we zijn halverwege en hebben eigenlijk nog geen harde conclusies.

Dat is echter tegelijkertijd goed nieuws, want dat betekent dat we echt nog open staan voor (nieuwe) inzichten die de komende weken op tafel gaan komen. (Dus niet: “My mind is made up. Don’t confuse me with facts”!)

Belangrijker is dat we daarmee ook open staan voor reacties vanuit onze omgeving met wie we ons verbonden weten in deze zoektocht en die we raadplegen (zoals onlangs nog de medewerkers en kernbewoners) . 

Maar het belangrijkste is daarmee nog niet gezegd: We willen niet dat dit alles een bedrijfsmatige exercitie wordt waarbij we vergeten dat dit het werk van God mag zijn. We willen ruimte voor gebed geven, ruimte voor een profetische inbreng in onze vergaderingen maken, open zijn voor inbreng van anderen (de Ander) en dat indringend op ons laten inwerken.  Het werk wordt niet alleen gedaan met spreadsheets, maar ook op de knieën. 

Graag dus uw gebed voor ons werk en voor de Wittenberg. En, als u aan ons denkt in uw gebed ziet u vast nog wel andere wegen waarop God u wil gebruiken voor De Wittenberg (bijvoorbeeld met giften of ideeën).

Deze Nieuwsbrief is de eerste in een reeksje. We willen deze Nieuwbrief de komende periode regelmatig uitbrengen om u op de hoogte te houden van onze zoektocht. Na de besluitvorming door het bestuur keren we weer terug naar de bekende communicatiekanalen. Deze Nieuwsbrief zien we als een extra communicatiemiddel om u in deze spannende tijden - via snellere lijntjes - als betrokkene goed op de hoogte te houden. 

Namens de stuurgroep ‘Toekomst De Wittenberg’

Ab Berger, voorzitter

Archief > 2018 > oktober

Geen berichten gevonden