Algemeen Nut Beogende Instelling en CBF erkende organisatie

Bijbelschool de Wittenberg heeft een CBF-erkenning en is door de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). De CBF-erkenning geeft aan dat wij de uit fondsenwerving geworven baten op zorgvuldige wijze inzetten voor de doelstelling. Door de ANBI-status zijn giften aan de Wittenberg aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. In verband met de CBF-erkenning en de ANBI-status maken wij de volgende gegevens via de website openbaar:

Naam

Statutaire naam: Stichting Reformatorische Bijbelschool 
Naam waaronder de activiteiten worden verricht: Bijbelschool de Wittenberg

Informatienummers

KvK: 41178954
RSIN: 003001805

Contactgegevens

Bijbelschool de Wittenberg
Postadres: Krakelingweg 10
Postcode: 3707 HV
Plaats: Zeist
Telefoon: 030-692 41 66
IBAN: NL91 RABO 0162 1443 93
BIC: RABONL2U
Website: www.dewittenberg.nl
E-mail: info@dewittenberg.nl

Doelstelling

De doelstellingen zijn enerzijds onderwijs en vorming en anderzijds de leefgemeenschap. Deze activiteiten van De Wittenberg dienen het algemeen belang.

De verhuur van de niet door de doelstellingsactiviteiten gebruikte ruimten is te beschouwen als een fondsenwervende activiteit. De organisatie heeft geen winstoogmerk. Met de inkomsten uit verhuur worden de doelstellingsactiviteiten gefinancierd.

Belofte aan onze studenten:

 • Je leert Jezus Christus beter kennen en navolgen en kiest waar en hoe je een getuigend leven kunt leiden.
 • Je leert handen, voeten, ogen en stem te geven aan Jezus’ liefde en draagt bij aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk.
 • Je leert hopen en volharden in een gebroken en door onrecht getekende wereld. Je leert om evenwichtig in het leven te staan met commitment aan het Evangelie van Jezus Christus.
Belofte aan kerken en organisaties:
 • Studenten ontwikkelen een missionaire levensstijl en maken het verschil in kerken en organisaties.

Hoofdlijnen meerjarenbeleidsplan

De Wittenberg is een leer- en leefgemeenschap en is gericht op het vormen van jonge christenen, zodat zij bereid en in staat zijn om in de maatschappij en in de kerk als christen te leven en Jezus Christus als hun Heer na te volgen. Deze vorming vindt plaats door groei in kennis van Gods Woord en in de persoonlijke relatie met God. Lees hier het volledige meerjarenbeleidsplan inclusief meerjarenbegroting.

Visie en identiteit

Wij weten ons verbonden met de kerken die de eeuwen door trouw zijn geweest aan de God van Israël, de Vader van Jezus Christus en wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis.

Wij geloven dat we jonge christenen mogen toerusten om zoutend zout te zijn en hebben de overtuiging dat zij van betekenis zijn in de wereld.

We kunnen niet zonder de zorg van onze hemelse Vader en doen ons werk dan ook in afhankelijkheid van Hem.

Wij zien een wereld die op zoek is naar verbondenheid en zingeving en waarin onrecht, gebrokenheid en leegheid volop aanwezig zijn.

Wij zien een groeiend verlangen bij christenen om Jezus Christus toegewijd te volgen en wij zien kerken die proberen om hun missionaire opdracht concreet in te vullen.

Wij zien jonge christenen die het Evangelie willen uitdragen en daarbij behoefte hebben aan persoonlijke vorming, missionaire toerusting en stevige Bijbelse verdieping.

Lees ons visiedocument. 

Bestuurssamenstelling

Naam en Woonplaats Functie in het bestuur Maatschappelijke functie en nevenfuncties
Ing. J.G. (Koos) van Oord, Doorn Voorzitter
 • Gepensioneerd commissariaten bij ondernemingen
 • Voorzitter Commissie van Beheer Kerkelijke gemeente
Mr. J.C.E. (Jacquelien) Siebenga-Moggré, Zwolle Secretaris
 • Advocaat
 • Lid Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing
 • Lid Vertrouwens- en Adviescommissie NGK
Dhr. J. (Jan Menke) de Winter, Zeist Penningmeester
 • Financial Controller bij Certis Europe
 • Penningmeester kerkelijke gemeente
Mr. K. (Kees), Jansen Bestuurslid
 • Jurist onderwijsrecht bij Verus
 • Ouderling kerkelijke gemeente
A.J.E. (Arjan) Verduin M.Sc., Zeist Bestuurslid
 • Fysicus radiotherapie bij UMC Utrecht
 • Missionair ouderling kerkelijke gemeente
 • Bestuurslid Pioniersplek in Zeist
Drs. C.M. (Corrie) de With, Utrecht Bestuurslid
 • Lerarenopleider Godsdienst/Levensbeschouwing bij de CHE
Vacature

                                                    

Directie

De directie wordt sedert 1 februari 2018 gevoerd door een parttime (0,4 fte) interim-directeur, dhr. P.J. (Peter) Oudshoorn.

Beloningsbeleid bestuur, directie en medewerkers

Het bestuur doet haar werk onbezoldigd. Gemaakte kosten (reiskosten voor vergaderingen) worden vergoed.

Bij de vaststelling van de directiebeloning wordt de Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties in acht genomen. Het salaris is vastgesteld op het maximum zoals dat geldt voor de beloningscategorie waartoe De Wittenberg behoort. Daarnaast is sprake van een reguliere pensioenopbouw bij het ABP.
De directiebeloning op jaarbasis bij een fulltime betrekking bedraagt:

Directiesalaris                        € 60.000
Opbouw vakantiegeld            €   4.800
Pensioenlasten                      €   9.585
Bij een parttime betrekking naar rato van de betrekkingsomvang.

De medewerkers worden beloond volgens een interne salarisregeling. Er is geen CAO van toepassing.

Communicatie- en fondsenwervingsbeleid

Communicatie is gericht op werving van studenten en cursisten, grotere bekendheid van De Wittenberg in de breedte van christelijk Nederlands en op de werving van fondsen.

Fondsenwerving is gericht op het genereren van fondsen ter financiering van de exploitatie en van incidentele omvangrijke investeringen en groot onderhoud.

Uitgangspunten bij publiciteit en fondsenwerving zijn integriteit en transparantie in de berichtgeving.

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Activiteitenverslag

Lees ons jaaroverzicht over studiejaar 2017/2018 om een indruk te krijgen van de jaaractiviteiten.

Financiële verantwoording

Download de jaarrekening over 2017/2018. Een kopie van deze jaarrekening wordt u op verzoek toegestuurd.

Klik hier voor de begroting 2018-2019

Meer informatie over ANBI vindt u op de website van de Belastingdienst

Door de organisatie onderschreven gedragscodes en richtlijnen

 • Ingaande 2017/2018 is de jaarrekening opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 650.
 • Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Interne klachtenprocedure en een intern protocol ongewenste intimiteiten.