Samen verzetten we de Wittenberg

Samen verzetten we de WittenbergEr is veel gebeurd in de afgelopen maanden. Na de aankondiging van het bestuur dat in het volgende cursusjaar de opleidingen van de Wittenberg niet door zouden gaan kwamer er veel reacties, heel uiteenlopend: van verdrietig en boos tot begrijpend en meelevend. 

Samen verzetten we de Wittenberg
De komende maanden bestaan op de Wittenberg uit actie! Om de doelstellingen te kunnen halen, om voldoende studenten te vinden, om voldoende financiële middelen in te zamelen, om door te kunnen gaan met ons werk, het toerusten en opleiden van jonge christenen om hun plek in de maatschappij in te kunnen nemen. Duidelijk mag zijn dat er een berg - aan werk en geld - verzet zal moeten worden. Maar deze berg verzetten we niet alléén met werk en geld, Jezus zegt: 'Heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen'. Op deze manier geloven wij en hebben wij het vertrouwen dat het mogelijk is om deze (Witten)berg - met elkaar - te verzetten. Mogen we u en jou vragen ons hierbij te helpen?!

Opleidingen en financiën
Het bestuur heeft dit besluit uiteindelijk gedeeltelijk teruggedraaid. Onder voorwaarden - op 30 juni a.s. zijn er voldoende studenten en is er zicht op voldoende financiële middelen - gaan de opleidingen Een Jaar Wittenberg en de Jongerenwerkersopleiding in het seizoen 2018-2019 nog een jaar door. Tegelijk beginnen we met een gedegen onderzoek naar de mogelijk toekomstige invulling van de missie van de Wittenberg, met als doel iets neer te zetten dat inhoudelijk goed is en ook in financieel opzicht toekomstbestendig. Zowel mensen van binnen als mensen van buiten de Wittenberg worden hierbij betrokken.

Doelstellingen
Om komend cursusjaar te kunnen starten is €125.000 aan extra inkomsten nodig. Dit extra geld is nodig om überhaupt seizoen 2018-2019 te kunnen starten met voldoende middelen om zeker te weten dat het volledige jaar ook op een juiste manier kan worden afgesloten. Daarnaast is het extra geld nodig om te investeren in de ontwikkeling van een nieuw onderwijsprogramma. Voorwaarde om Een Jaar Wittenberg te kunnen starten is dat er eind juni minstens 16 aangemelde studenten zijn (nu 9 studenten aangemeld), voor de Jongerenwerkersopleiding ligt dit iets anders. 

Gebed
We vragen om uw en jouw gebed. Voor de Wittenberg, het onderwijs, studenten, medewerkers, bestuur, vrijwilligers en alle anderen die betrokken zijn. Verder vragen we om uw en jouw gebed voor voldoende studenten én voor voldoende financiele middelen om ons werk te kunnen blijven doen, het opleiden en toerusten van jonge christenen om hun plek in te kunnen nemen in de maatschappij.

Financiële steun
Naast de reguliere inkomsten - die voor een groot deel via giften binnenkomen - is €125.000 extra inkomsten nodig. Om seizoen 2018-2019 te kunnen starten én om de zoektocht naar en de ontwikkeling van nieuw onderwijs te kunnen financieren. Het is mogelijk om de Wittenberg te steunen met een eenmalige gift via iDeal (klik hier) of via een machtiging (klik hier). Ook is het mogelijk om te kiezen voor een structurele, bijvoorbeeld maandelijkse gift (klik hier).

Activiteiten
De komende periode zullen er allerhande extra activiteiten worden georganiseerd om de bovengenoemde doelstellingen te halen. Fondsenwervende evenementen, meeloopdagen, speciale avonden etc. Dit alles in het kader van de actie 'Samen verzetten we de Wittenberg'. Kijk bij de agenda op de website voor een overzicht van de actuele evenementen.

Ondernemers
We komen graag in contact met ondernemers die de Wittenberg en haar missie een warm hart toedragen. Bent u ondernemer en bereid om de Wittenberg te steunen met een gift in het kader van de actie 'Samen verzetten we de Wittenberg', dan komen we graag met u in contact. Vanzelfsprekend bieden we u als ondernemer graag ook iets van onze kant. Daarnaast is het onze bedoeling in de (nabije) toekomst een Wittenberg Businessclub op te richten waarvoor we u graag uitnodigen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kerken
In ons netwerk en donateursbestand bevinden zich veel kerken. Draagt u als kerk het werk van de Wittenberg een warm hart toe - en vindt u het van belang dat jonge christenen worden toegerust en opgeleid om hun plek in (kerk en) maatschappij in te kunnen nemen - maar steunt u de Wittenberg nog niet? Mogen we u dan vragen of u de Wittenberg met uw kerk zou kunnen steunen? Met een gift, de opbrengst van een collecte, een actie of op een andere manier. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Sprekers
Nodig eens een Wittenbergspreker uit voor bijvoorbeeld een kerkdienst/jongerendienst, een thema-avond of andere gelegenheid. Bijna elk weekend zijn we ergens in het land te vinden om te spreken of te trainen. Over thema's als discipelschap of identiteit, gebed of christelijke levensstijl, in overleg zijn veel thema's mogelijk. Kijk hier voor meer informatie of om een Wittenbergspreker te boeken.

Ideeën en tips
Heeft u of heb jij ideeën die de Wittenberg verder zouden kunnen helpen. Ideeën om geld in te zamelen of om misschien zelf een actie te starten in uw/jouw kerk, gemeente of school misschien. Of andere tips die ons zouden kunnen helpen? Weet je manieren om in contact te komen met potentiële studenten? Of heeft u/heb jij nog een heel ander idee? Laat het ons weten en neem contact met ons op! Alle hulp is welkom!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen | de Wittenberg voorjaar 2018

Inleiding
In de afgelopen periode is gebleken is dat er veel vragen leven rond de toekomst van de Wittenberg. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: op de huidige manier doorgaan met de Wittenberg is niet mogelijk. De studentenaantallen vertonen al jarenlang een dalende tendens, waardoor het steeds moeilijker wordt een kwalitatief goed programma aan te bieden en ook steeds moeilijker om voldoende giften te verkrijgen. Daarbij zijn de benodigde giften per student momenteel té hoog.

Tot eind 2018 zal de tijd genomen worden om grondig te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de missie van de Wittenberg in te blijven vullen, met voldoende studenten en bewoners van de leefgemeenschap, met een financieel gezonde exploitatie en met een realistische verhouding tussen de benodigde giften en de omvang van de activiteiten. Inhoudelijk is de Wittenberg zonder twijfel sterk genoeg om een nieuwe stap te kunnen zetten. Dit willen we graag doen terwijl er in het studiejaar 2018/2019 voldoende studenten zijn. Daarbij zijn een aantal voorwaarden gesteld. We gaan uit van een minimum aantal studenten per opleiding, en er is voldoende geld beschikbaar om een gestarte opleiding in 2018-2019 ook daadwerkelijk te kunnen afronden.

Hierbij hebben we uw hulp nodig! Gezien alle eerdere reacties hebben we er vertrouwen in dat de Wittenberg die steun van de achterban krijgt die nodig is.

1. Waarvoor wordt de extra benodigde €125.000 euro precies gebruikt?
In de eerste plaats heeft de Wittenberg een structureel financieel tekort: in het cursusjaar 2016/2017 was er een exploitatietekort van circa €140.000. Het banksaldo daalde met ongeveer €100.000 en bedroeg aan het einde van dat cursusjaar nog €145.000. Bij ongewijzigde inkomsten en uitgaven in het lopende cursusjaar 2017/2018 en het volgende cursusjaar 2018/2019 zal het banksaldo met 2 x €100.000 dalen en negatief uitkomen, terwijl er in elk geval een buffer nodig is. Als het banksaldo nul is geworden, betekent dat we halverwege het volgende cursusjaar geen geld meer hebben om de nodige uitgaven te doen en zouden we medewerkers en studenten naar huis moeten sturen. Om door te kunnen gaan is er in ieder geval €75.000 nodig om het deel van de exploitatietekorten dat we niet met ons banksaldo kunnen betalen op te vangen. Verder is er extra geld nodig voor onderwijsontwikkeling/de zoektocht naar een nieuwe invulling van de missie. Daarvoor was al een post in de begroting opgenomen, maar om het zorgvuldig te kunnen doen en voldoende menskracht in te zetten is er nog €50.000 extra nodig.

2. Wat gebeurt er met het - tot dan toe opgehaalde - geld wanneer eind juni niet de benodigde €125.000 is gehaald? Krijg ik dan mijn geld terug?
Het bedrag van €125.000 extra moet deels vóór eind juni 2018 opgehaald zijn (€90.000) en deels in het volgende cursusjaar (€35.000). Als er onvoldoende geld binnen is gekomen, is er geen ruimte om met de opleidingen te beginnen. De kosten lopen ook dan voor een belangrijk gedeelte gewoon door: de zoektocht naar ‘renovatie’ van het programma en de manier waarop dat programma vorm gegeven wordt kost geld (bv. inzet van extra medewerkers), er zullen afspraken met medewerkers gemaakt moeten worden en ook andere kosten van een organisatie stoppen niet direct als de organisatie tijdelijk komt stil te liggen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de ontvangen giften dus voor het belangrijkste deel besteed worden. De vraag of er geld beschikbaar is komt pas aan de orde na de besluitvorming n.a.v. de zoektocht. Mocht er onverhoopt besloten moeten worden dat het onderwijs/de Wittenberg geen toekomst meer heeft, dan zal het gebouw verkocht worden en houdt de organisatie een geldbedrag over. Op basis van de statuten zal dat deels aan subsidiegevers teruggegeven moeten worden. Het restant moet direct of in fasen worden uitgekeerd aan een soortgelijke instelling als de Wittenberg.

3. Wat gebeurt er wanneer de minimale studentenaantallen (net) niet worden gehaald? Wordt studenten die zich aangemeld hebben een alternatief geboden wanneer eind juni blijkt dat een opleiding niet doorgaat?
Als voor een van de opleidingen het minimumaantal studenten niet gehaald wordt, zal de betreffende opleiding niet starten. Ook hier geldt: we zetten ons er voor in die aantallen te halen, want het feit dat er onderwijs gegeven wordt en de Wittenberg - mede daardoor - een bruisende gemeenschap is geeft veel meer slagingskans voor onze zoektocht dan dat deze vanuit een leeg gebouw gedaan zou moeten worden. Het is een reële vraag, maar wij hopen dat er eind juni (of eerder) volledig groen licht is om door te gaan. Wanneer een opleiding niet door kan gaan is dat een uiterst vervelende boodschap voor degenen die zich aangemeld hebben, zeker voor degenen die eerder dit jaar al te horen kregen dat er gestopt zou worden. Aan degenen die zich aanmelden wordt dit open gecommuniceerd. Ieder die zich aanmeldt wordt aangeraden een alternatief achter de hand te houden. De Wittenberg heeft geen alternatief beschikbaar; uiteraard kan er eventueel wel doorverwezen worden naar andere Bijbelscholen. Helaas geeft dit voor nu veel onzekerheid. Toch is de Wittenberg het waard dat voldoende studenten zich aanmelden.

4. Hoe wordt op de lange termijn gezorgd voor een financieel gezonde organisatie?
Op dit moment is daar nog niets over te zeggen. Dit hangt ook af van de uitkomst van de zoektocht. Een van de voorwaarden voor een nieuwe invulling van de missie is dat het gevonden alternatief financieel gezond is.

5. Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat bestuur en medewerkers weer vertrouwen in elkaar krijgen?
Afgesproken is dat twee medewerkers en twee bestuursleden - onder leiding van iemand die als mediator zal optreden - met elkaar in gesprek gaan. Zij zullen als verkenners voor de hele groep van medewerkers en het complete bestuur onderzoeken wat nodig is om het vertrouwen te herstellen.

6. Wat als één van de doelstellingen niet wordt gehaald?
Als voor een van de opleidingen het minimumaantal studenten niet gehaald wordt, zal de betreffende opleiding niet starten. Wordt voor een van de opleidingen het minimale aantal studenten niet gehaald en voor de andere wel, dan zal degene met voldoende studenten gewoon worden gestart. De extra inkomsten zijn een harde voorwaarde om komend cursusjaar te kunnen starten. Een andere doelstelling is om te komen tot een nieuwe invulling van de missie van de Wittenberg. Het is echter niet uitgesloten dat de uitkomst van de zoektocht ook kan zijn dat het niet langer mogelijk is om door te gaan. Ook die mogelijkheid moet serieus onder ogen worden gezien. De inzet is echter dat de zoektocht moet slagen. Dit vraagt om creativiteit, vastberadenheid en gebed.

7. Hoe zien jullie de toekomst van de Wittenberg over 5 jaar?
Op dit moment is daar nog niets over te zeggen. Ook dit hangt volledig af van de uitkomst van de zoektocht.