Algemeen Nut Beogende Instelling en CBF erkende organisatie

De Wittenberg heeft een CBF-erkenning (via de link komt u bij ons CBF-erkenningspaspoort) en is door de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). De CBF-erkenning geeft aan dat wij de uit fondsenwerving geworven baten op zorgvuldige wijze inzetten voor de doelstelling. Door de ANBI-status zijn giften aan de Wittenberg aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. In verband met de CBF-erkenning en de ANBI-status maken wij de volgende gegevens via de website openbaar:

Naam
Statutaire naam: Stichting de Wittenberg
Naam waaronder de activiteiten worden verricht: de Wittenberg

Informatienummers
KvK: 41178954
RSIN: 003001805

Contactgegevens
Telefoonnummer: 030-692 41 66
E-mailadres: info@dewittenberg.nl
Post- en bezoekadres: Krakelingweg 10, 3707 HV Zeist

IBAN: NL91 RABO 0162 1443 93
BIC: RABONL2U
Website: www.dewittenberg.nl

D O E L S T E L L I N G

De doelstellingen zijn enerzijds onderwijs en vorming en anderzijds de leefgemeenschap. Deze activiteiten van De Wittenberg dienen het algemeen belang.

De verhuur van de niet door de doelstellingsactiviteiten gebruikte ruimten is te beschouwen als een fondsenwervende activiteit. De organisatie heeft geen winstoogmerk. Met de inkomsten uit verhuur worden de doelstellingsactiviteiten gefinancierd.

Belofte aan onze studenten
Je leert Jezus Christus beter kennen en navolgen en kiest waar en hoe je een getuigend leven kunt leiden. Je leert handen, voeten, ogen en stem te geven aan Jezus’ liefde en draagt bij aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk. Je leert hopen en volharden in een gebroken en door onrecht getekende wereld. Je leert om evenwichtig in het leven te staan met commitment aan het Evangelie van Jezus Christus.

Belofte aan kerken en organisaties
Studenten ontwikkelen een missionaire levensstijl en maken het verschil in kerken en organisaties.

Jaarverslag 2022-2023
Meer weten? Lees ons jaarverslag over de periode 2022-2023

HOOFDLIJNEN MEERJARENBELEIDSPLAN

De Wittenberg is een leer- en leefgemeenschap en is gericht op het vormen van jonge christenen, zodat zij bereid en in staat zijn om in de maatschappij en in de kerk als christen te leven en Jezus Christus als hun Heer na te volgen. Deze vorming vindt plaats door groei in kennis van Gods Woord en in de persoonlijke relatie met God. 
Lees hier het volledige meerjarenbeleidsplan (inclusief meerjarenbegroting).

Samenstelling dagelijks bestuur

Directeur-bestuurder
Naam en woonplaats:
 Dhr. F. (Frans) Hoogendijk, Beekbergen
Aanstelling: 0,4 FTE directeur-bestuurder, 0,2 FTE coördinator bedrijfsvoering, in dienst vanaf 20 augustus 2019
Maatschappelijke functies:
Directeur stichting Diacones Francine van der Meer
Ouderling Hervormde Gemeente Beekbergen
Voorzitter Raad van Toezicht Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

B E L O N I N G S B E L E I D

Beloningsbeleid bestuur, directie en medewerkers
Het bestuur doet haar werk onbezoldigd. Gemaakte kosten (reiskosten voor vergaderingen) worden vergoed.

Bij de vaststelling van de directiebeloning wordt de Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties in acht genomen. Het salaris is vastgesteld op het maximum zoals dat geldt voor de beloningscategorie waartoe De Wittenberg behoort. Daarnaast is sprake van een reguliere pensioenopbouw bij het ABP.
De directiebeloning op jaarbasis bij een fulltime betrekking bedraagt:

Directiesalaris € 60.000
Opbouw vakantiegeld € 4.800
Pensioenlasten € 9.585
Bij een parttime betrekking naar rato van de betrekkingsomvang.

De medewerkers worden beloond volgens een interne salarisregeling. Er is geen CAO van toepassing.

Visie en identiteit

Wij weten ons verbonden met de kerken die de eeuwen door trouw zijn geweest aan de God van Israël, de Vader van Jezus Christus en wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis.

Wij geloven dat we jonge christenen mogen toerusten om zoutend zout te zijn en hebben de overtuiging dat zij van betekenis zijn in de wereld.

We kunnen niet zonder de zorg van onze hemelse Vader en doen ons werk dan ook in afhankelijkheid van Hem.

Wij zien een wereld die op zoek is naar verbondenheid en zingeving en waarin onrecht, gebrokenheid en leegheid volop aanwezig zijn.

Wij zien een groeiend verlangen bij christenen om Jezus Christus toegewijd te volgen en wij zien kerken die proberen om hun missionaire opdracht concreet in te vullen.

Wij zien jonge christenen die het Evangelie willen uitdragen en daarbij behoefte hebben aan persoonlijke vorming, missionaire toerusting en stevige Bijbelse verdieping.

Samenstelling algemeen bestuur

Voorzitter
Naam en woonplaats:
 Dhr. N.A (Nico) de Waal, Waddinxveen
Maatschappelijke functies: 
Bestuursvoorzitter van de provinciale unie Zuid Holland ChristenUnie
Redactielid Lichtspoor (IZB Amersfoort)
Penningmeester stichting Heruitgave Van Ruler

Penningmeester
Naam en woonplaats:
 Dhr. H.M. (Hanne) de Rooij, Doorn
Maatschappelijke functies: 
Informatiemanager en ISO bij Service Verlening Openbaar Vervoer B.V. 
Penningmeester Stichting d’Alm
Voorzitter kerkenraad NGK Doorn

Secretaris
Naam en woonplaats: Mevr. L. (Lubette) Snippe-Waaijenberg, Zeewolde
Maatschappelijke functies: 
Boerin

Bestuurslid

Naam en woonplaats
: Mevr. J. (Joan) Janssens-Boer, Utrecht
Maatschappelijke functies: 
Organisatieadviseur/trainer
Lid van het college voor het kerkelijk beroep in de NGK

Bestuurslid

Naam en woonplaats
: Mevr. M. (Hilde) Romkes-Albert, Veenendaal
Maatschappelijke functies: 
Docent Frans Christelijk Lyceum Veenendaal

Bestuurslid
Naam en woonplaats: Dhr. M. (Marius) van Duijn, Zeist
Maatschappelijke functies: 
Parttime predikant Hervormde Gemeente Schalkwijk en 't Goy
Parttime predikant Hervormde Gemeente Tull & ’t Waal
Ambulant predikant Protestantse gemeente Sassenheim
Bestuurslid Stiltecentrum Utrecht

Financiƫle verantwoording

Download de jaarrekening over 2022-2023. Een kopie van deze jaarrekening wordt u op verzoek toegestuurd.

Bekijk hier de jaarrekening over 2020/2021. 

Bekijk hier de jaarrekening over 2019/2020

Bekijk hier de jaarrekening over 2018/2019

Klik hier voor de begroting 2019-2023 (meerjarenbegroting)

Meer informatie over ANBI vindt u op de website van de Belastingdienst

Door de organisatie onderschreven gedragscodes en richtlijnen

- Ingaande 2017/2018 is de jaarrekening opgesteld conform   Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 650.
- Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties.
- Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- Klachtenregeling de Wittenberg.
- Intern protocol ongewenst gedrag.

Communicatie- en fondsenwervingsbeleid

Communicatie- en fondsenwervingsbeleid
Communicatie is gericht op werving van studenten en cursisten, grotere bekendheid van De Wittenberg in de breedte van christelijk Nederland en op de werving van fondsen.

Fondsenwerving is gericht op het genereren van fondsen ter financiering van de exploitatie en van incidentele omvangrijke investeringen en groot onderhoud.

Uitgangspunten bij publiciteit en fondsenwerving zijn integriteit en transparantie in de berichtgeving.

Wilt u regelmatig op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.